Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN INVESTORS
IN PEOPLE NEDERLAND B.V.

Versie 9, AUGUSTUS 2014

In deze Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan IiPNL wordt onder IiPNL verstaan de
rechtspersoon Investors in People Nederland B.V., gevestigd te Apeldoorn en onder de
opdrachtgever een wederpartij waarop IiPNL deze Algemene Voorwaarden van toepassing
heeft verklaard.
Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door IiPNL en zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel (nummer 17196359). Algemene inkoop- of andere Algemene voorwaarden van de
opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en IiPNL
en worden reeds thans uitdrukkelijk van de hand gewezen.


ARTIKEL 1. GEBIED VAN DE OPDRACHT, OFFERTE

ARTIKEL 1.1

Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van
de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

ARTIKEL 1.2

De overeenkomst inzake het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door IiPNL
uitgebrachte offerte door opdrachtgever wordt bevestigd.
Indien de offerte niet op enigerlei wijze door de opdrachtgever is bevestigd en IiPNL niettemin
met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt,
dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
De overeenkomst met alle bijlagen bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats
van alle andere afspraken, toezeggingen en overeenkomsten terzake tussen partijen.

ARTIKEL 1.3

In de offerte wordt aangegeven waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren:
schriftelijk advies, training, rapport, model, programmatuur, enz.

ARTIKEL 1.4

Tenzij in de offerte anders is vermeld, zal IiPNL de offerte gedurende één maand na de
offertedatum gestand doen.

ARTIKEL 1.5

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de
Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen, en hebben slechts betrekking op de opdracht waarbij zij zijn gemaakt.

ARTIKEL 1.6

Opdrachtgever zal de door IiPNL uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën
van IiPNL uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.
Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of
uitbreiding van de opdracht.


ARTIKEL 2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT, RESULTAAT

ARTIKEL 2.1

De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met opdrachtgever in de offerte
vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn
dreigt, heeft IiPNL de plicht zo spoedig mogelijk met opdrachtgever te overleggen. IiPNL zal niet
door enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

ARTIKEL 2.2

Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt IiPNL zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van
de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.

ARTIKEL 2.3

IiPNL is niet verplicht met de opdracht een aanvang te maken voordat alle door opdrachtgever
aan IiPNL ter beschikking te stellen zaken daadwerkelijk in de overeengekomen vorm en
aantallen aan IiPNL ter beschikking zijn gesteld. Met de eventueel hierdoor veroorzaakte
vertraging zal de in artikel 2.1 bedoelde termijn automatisch worden verlengd.

ARTIKEL 2.4

Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van
de overeenkomst, indien deze redelijkerwijs voor risico van de opdrachtgever behoren te komen
c.q. hun oorzaak vinden in door IiPNL niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen
specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door opdrachtgever daartoe
aangewezen persoon zijn gedaan dan wel overgebracht door middel van enig technisch middel
zoals bijvoorbeeld telefoon, fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

ARTIKEL 2.5

IiPNL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

 

ARTIKEL 3. GEHEIMHOUDING

ARTIKEL 3.1

Voor gegevens van opdrachtgever waarvan IiPNL bij de uitvoering van de opdracht kennis
neemt en die door opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn gekenmerkt, geldt een
geheimhoudingsverplichting van IiPNL.
Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing:
■ voor gegevens welke reeds in het bezit zijn van IiPNL op het moment dat de gegevens aan
IiPNL worden medegedeeld;
■ voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit het gevolg
is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van IiPNL;
■ voor gegevens welke op rechtmatige wijze door IiPNL worden verkregen van een derde, dan
wel uit eigen onderzoek van IiPNL, zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt
gemaakt van de geheime gegevens.

ARTIKEL 3.2

Indien als gevolg van het door opdrachtgever bekendmaken van resultaten van de opdracht
misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit IiPNL van de verplichting tot geheimhouding in de mate
die IiPNL redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden toelichting op de resultaten te
verschaffen.

ARTIKEL 3.3

De geheimhoudingsplicht van IiPNL geldt niet wanneer en in zover IiPNL ernstig gevaar voor
personen of goederen constateert. In dat geval treedt IiPNL, indien mogelijk, in overleg met
opdrachtgever, alvorens de gevaarstoestand mede te delen aan degenen wier persoon of goed
wordt bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten.

ARTIKEL 3.4

Voor het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht is toestemming van
opdrachtgever vereist, indien en voor zover daardoor voorzienbaar risico met betrekking tot
geheimhouding optreedt.

 

ARTIKEL 4. GEBRUIKSRECHTEN

ARTIKEL 4.1

De opdrachtgever heeft het volledige en vrije gebruiksrecht van de schriftelijke informatie, zoals
door IiPNL aan opdrachtgever verschaft zonder het recht hieraan wijzigingen en/of aanvullingen
aan te brengen.

ARTIKEL 4.2

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IiPNL is het opdrachtgever niet toegestaan
het logo en de naam van Investors in People te gebruiken met uitzondering van door IiPNL
erkende organisaties en personen volgens door IiPNL verstrekte richtlijnen.

 

ARTIKEL 5. KENNISBESCHERMING

ARTIKEL 5.1

De Investors in People Standaard en Raamwerk is beschermd door intellectueel
eigendomsrecht onder nationale en internationale wetgeving. Niets uit deze Standaard en
Raamwerk mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van IiPNL.

 

ARTIKEL 6. PRIJS EN BETALING

ARTIKEL 6.1

Is in de offerte een ‘vaste prijs’ opgenomen, dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs.
Is in de offerte geen ‘vaste prijs’ opgenomen, dan staat tussen opdrachtgever en IiPNL vast dat
het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij de opdracht
overeengekomen tarieven. Indien in de offerte een ‘richtprijs’ is opgenomen, dan geeft het
vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

ARTIKEL 6.2

Tenzij anders vermeld, zijn alle door IiPNL in de offerte genoemde bedragen exclusief
omzetbelasting.

ARTIKEL 6.3

IiPNL behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. IiPNL kan te allen tijde
vooruitbetaling verlangen.

ARTIKEL 6.4

Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen in de in de offerte genoemde valuta
zonder beroep op vermindering of verrekening binnen veertien dagen na de factuurdatum en tot
betaling van zowel de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten als de kosten van
invordering indien opdrachtgever deze betalingstermijn van veertien dagen overschrijdt.

ARTIKEL 6.5

Indien Opdrachtgever binnen vier weken voor uitvoering van een assessment, of een
monitoringsonderzoek de afspraak annuleert, is Investors in People Nederland BV gerechtigd
om hiervoor kosten in rekening te brengen tegen het geldende dagtarief per geplande
assessmentdag of deel daarvan.

ARTIKEL 6.6

Indien Opdrachtgever tijdens de erkenningsperiode van drie jaar het contract opzegt en de nog
openstaande monitorings- of assessmentsonderzoeken annuleert, is Investors in People
Nederland BV gerechtigd om hiervoor 100 % van de onderzoekskosten in rekening te brengen,
tegen het geldende dagtarief van het lopende jaar, per geplande assessmentdag of deel
daarvan.

 

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 7.1

IiPNL is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan IiPNL
verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien IiPNL, uit hoofde van
de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde,
aansprakelijk is, geldt dat IiPNL uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van
opdrachtgever tot ten hoogste het bedrag van de prijs die opdrachtgever krachtens artikel 6.1
verschuldigd is.

ARTIKEL 7.2

Voor schade die opdrachtgever bij toepassing of gebruik van het resultaat van de
werkzaamheden van IiPNL lijdt, is/zijn IiPNL en/of door IiPNL bij de uitvoering van de opdracht
gebruikte en/of ingeschakelde personen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van IiPNL en/of aan de zijde van door IiPNL bij de uitvoering van de
opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

ARTIKEL 7.3

Opdrachtgever vrijwaart IiPNL en/of door IiPNL bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of
ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden
geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de
werkzaamheden van IiPNL door opdrachtgever of door een ander aan wie opdrachtgever dat
resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde
van IiPNL en/of aan de zijde van door IiPNL bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of
ingeschakelde personen.

ARTIKEL 7.4

Ingeval door IiPNL bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen
zich in verband met de opdracht bevinden op het terrein van opdrachtgever en/of op dat van
derden, zal/zullen IiPNL en/of door IiPNL bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde 
personen niet gebonden zijn aan bedingen vervat in poortbriefjes en dergelijke, inhoudende
gehele of gedeeltelijke beperking van de uit de overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid
van opdrachtgever.

ARTIKEL 7.5

IiPNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat bij toepassing van
de resultaten inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

ARTIKEL 7.6

IiPNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan
IiPNL toegeleverde zaken, waaronder begrepen programmatuur, die door IiPNL zijn
doorgeleverd aan opdrachtgever, tenzij en voor zover IiPNL die schade kan verhalen op haar
leverancier.

 

ARTIKEL 8. DIVERSEN

ARTIKEL 8.1

Bij werkzaamheden in verband met de opdracht op het terrein van opdrachtgever zal

opdrachtgever, indien IiPNL daar tijdig om verzoekt, hulppersoneel en hulpwerktuigen kosteloos
ter beschikking van IiPNL stellen.

 ARTIKEL 8.2

Opdrachtgever en/of zijn personeel zijn bij verblijf in gebouwen en/of op terreinen van IiPNL
verplicht zich te houden aan de ‘huisregels’ welke gelden voor de gebruikers van de betrokken
gebouwen of terreinen. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat zijn personeel zich gedraagt in
overeenstemming met het hiervoor bepaalde.

ARTIKEL 8.3

Indien hetzij opdrachtgever hetzij IiPNL niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichting uit de
overeenkomst, zal de andere partij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht
zenden en de in gebreke zijnde partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen
alsnog haar verplichtingen na te komen. In het geval de in gebreke zijnde partij binnen de
gestelde termijn haar verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen haar rechten uit de
overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting
na te komen.

ARTIKEL 8.4

Aanspraken van opdrachtgever jegens IiPNL die voortvloeien uit c.q. verband houden met de
uitvoering van een opdracht door IiPNL en/of door IiPNL bij de uitvoering van de opdracht
gebruikte en/of ingeschakelde personen, vervallen volledig indien zodanige aanspraken niet
binnen één jaar na de datum van de eindfactuur uitdrukkelijk zijn kenbaar gemaakt, tenzij
opdrachtgever aantoont dat hij onmogelijk binnen de gestelde termijn aan zijn meldingsplicht
kon voldoen.

 

ARTIKEL 9. GESCHILLEN

ARTIKEL 9.1

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen ter uitsluitende beslechting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

ARTIKEL 9.2

Op de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.2 is Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 10. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

ARTIKEL 10.1

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

ARTIKEL 10.2

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking tussen IiPNL en opdrachtgever.

ARTIKEL 10.3

De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.
Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Investors in People Nederland B.V. augustus
2014.