DE STANDAARD VOOR PEOPLE MANAGEMENT

De gids voor het bouwen aan een mensgerichte high performance organisatie.
 
Het gereedschap om mensen op een effectieve en goede manier te leiden, te inspireren, te ondersteunen en te managen en om duurzame successen te behalen. De Investors in People standaard geeft de criteria voor high performing door mensen. Dit praktische raamwerk biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van leiderschap en management in elke organisatie te benchmarken. 
 
Praktisch diagnose en ontwikkel instrument 
De Investors in People Standaard bestaat uit het IiP Raamwerk, het IiP Prestatiemodel en de internationale IiP Benchmark. Door de standaard te ontwikkelen met organisaties, in de praktijk van alledag, garanderen we de praktische toepasbaarheid en zorgen we dat de administratieve belasting beperkt blijft. Investors in People is een unieke verbeter- en ontwikkelmethodiek, géén zoveelste managementsysteem of certificering van werkprocessen. De route voor organisaties naar High Performance met een unieke IiP Waardering en Accreditatie.  
 

  De IIP standaard is alleen als hard copy verkrijgbaar. U kunt deze hier bestellen.

De standaard voor business en people management

 

De Standaard (Gen6)

De gids voor het bouwen aan een veerkrachtige organisatie voor duurzaam succes. 

Op basis van input uit mondiale best practices is deze standaard tot stand gekomen. De Standaard geeft weer wat een organisatie nodig heeft om succesvol te zijn en reikt de ontwikkel stappen aan voor het bereiken van een excellent prestatieniveau.

Voldoen aan de Investors in People Standaard betekent dat u behoort tot de beste organisatie op het gebied van People Management.

Het raamwerk legt de focus op 9 essentiële indicatoren die kenmerkend zijn voor organisaties die altijd beter presteren dan vergelijkbare organisaties.

Het raamwerk is een weergave van de laatste trends op het gebied van goed management en werkomstandigheden voor het realiseren van succesvolle duurzame resultaten.

Het prestatiemodel van het raamwerk geeft u een handvatten voor vooruitgang in de toekomst en voor het continue verbeteren en ontwikkelen.

De standaard is gebaseerd op drie prestatie principes namelijk: Leading (leiden, aanvoeren), Supporting (ondersteunen, faciliteren) en  Improving (verbeteren, vernieuwen)

 

 


 

 

 

 

 


 


  

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 Direct naar het IIP Prestatiemodel 


 


 

 

 

 

  

 
 
 
 
 


        


 

 

 

 LEADING (leiden, aanvoeren)

Doelen en richting geven in een veranderende omgeving en tegelijkertijd medewerkers motiveren, zijn essentiële vaardigheden geworden in vele rollen. High Performance organisaties bevorderen leiderschapsvaardigheden op elk niveau met als doel het behalen van uitstekende resultaten. De indicatoren van dit principe gaan na hoe duidelijk visie en doelen zijn en hoe goed leidinggevende zijn in het inspireren en motiveren van medewerkers.

Mensen leiden en inspireren             

Leiders zorgen voor duidelijke doelstellingen. Zij inspireren en motiveren mensen om deze doelstellingen te behalen en worden vertrouwd door mensen in de organisatie.

Uitdragen v/d organisatiewaarden en -cultuur

Het gedrag van mensen en leiders is altijd in overeenstemming met de kernwaarden van de organisatie. Zij durven op te treden tegen afwijkend gedrag en voelen zich hierin gesteund.
 
Mensen in hun kracht zetten en betrekken
 
Er is een cultuur van vertrouwen en eigenaarschap in de organisatie, zodanig dat mensen ervaren dat zij beslissingen kunnen nemen en uitvoeren.
  

SUPPORTING (ondersteunen, faciliteren) 

Continu veranderen en verbeteren is in de huidige tijd voor velen gemeengoed geworden. Organisaties gericht op duurzaamheid hebben een platte organisatiestructuur. Op die manier is het mogelijk snel beslissingen te nemen, flexibel te opereren en klantgericht te werken. De standaard onderzoekt de manier waarop medewerkers worden ondersteund om goed te presteren. Nagegaan wordt hoe de inrichting van taken en werkzaamheden is, hoe de beloningsstructuur werkt, hoe prestaties worden gemanaget en in hoeverre medewerkers autonoom zijn in het maken van beslissingen.

Performance management

De doelen van de organisatie zijn geharmoniseerd. Prestaties worden gemeten en feedback wordt gebruikt.

High Performance erkennen en belonen

Erkenning en beloning zijn helder en passend en creëren een cultuur die mensen waardeert en hen stimuleert om hun uiterste best te doen.

Structureren van het werk

 De ambitie van de organisatie is leidend voor de structuur van de organisatie. Rollen zijn vormgegeven om de doelstellingen van de organisatie te bereiken en zorgen voor aansprekend werk voor mensen waarin zij worden aangemoedigd om op verschillende manieren samen te werken. 

 

IMPROVING (verbeteren, vernieuwen)

De beste organisaties omarmen verandering, flexibiliteit en continu verbeteren. De filosofie van continu verbeteren en vernieuwen is de basis van de Investors in People Standaard. Een duurzame organisatie zijn betekent aandacht hebben voor de ontwikkeling van competenties, middelen en plannen voor morgen. Het betekent voeding geven aan innovatie om steeds nieuwe wegen te vinden om de ambities van de organisaties waar te maken. 

 Competenties ontwikkelen

 De competenties van mensen worden actief gemanaged en ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat mensen in staat worden gesteld om hun talenten te benutten en dat organisaties beschikken over de juiste mensen, op het juiste moment en voor de juiste rollen.

 Continu verbeteren en vernieuwen

Er is een focus op continu verbeteren. Mensen maken gebruik van interne en externe bronnen om nieuwe ideeën en aanpakken te genereren, ondersteund door een cultuur die innovatie aanmoedigt.
 

Duurzaam succes nastreven

 De organisatie heeft een focus op de toekomst en staat open voor verandering. Leiders hebben een goed begrip van wat er gebeurt, in de maatschappij en welke invloed dit heeft op de organisatie.

IIP Prestatiemodel

Het prestatiemodel is als onderdeel van het raamwerk een kompas voor continu verbeteren en ontwikkelen. Het geeft een aanpak weer dat ontwikkeld is op basis van intensief internationaal onderzoek naar de concepten van performance en change management. Het model toont de criteria voor de opeenvolgende prestatie- en accreditatieniveaus en is tevens een spiegel voor het volwassenheidsniveau van een organisatie. Dit model geeft aan wat de werkpraktijken en de resultaten zijn voor een betere prestatie en een hoger accreditatie niveau. Met het model als referentie kan een organisatie zien hoe de werkpraktijken zijn ingebed en verankerd en wat het ontwikkelingsniveau is. Het basisniveau wordt aangeduid als Developed en kan groeien naar "High Performing".

Het is gereedschap om mensen op een effectieve en goede manier te leiden, te ondersteunen en te managen en om duurzame successen te behalen.

De Investors in People standaard geeft de criteria voor high performing door mensen. Dit praktische raamwerk biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van leiderschap en management in elke organisatie te benchmarken met vergelijkbare organisaties.

  

 

 

 

 

 

 

 

 Het Investors in People Prestatiemodel is vormgegeven op basis van onderzoek naar het ‘Capability Maturity Model’ (CMM). Het CMM is vervolgens doorontwikkeld door de Amerikaanse Universiteit ‘Carnegie Mellon University’, met het zogenaamde People Capability Maturity Model (P-CMM) als eindresultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Developed

Medewerkers en leidinggevenden weten wat er van ze wordt verwacht. De organisatieambities en werkafspraken zijn aanwezig en gecommuniceerd.

Established

Medewerkers en leidinggevenden zijn gecommitteerd aan de organisatieambities en werkafspraken.

 Advanced

Medewerkers en leidinggevenden stellen zich actief op in het realiseren van positieve resultaten en vertonen eigenaarschap ten opzichte van ambities en werkafspraken.

High Performing

Medewerkers en leidinggevenden nemen hun verantwoordelijkheid in het realiseren van duurzame, positieve resultaten en hebben daarbij oog voor verbetering. In het handelen en denken zijn de organisatieambities en werkafspraken volledig en duurzaam geïntegreerd.

 


                  

        

  


Werken met IIP

Werken met Investors in People

Investors in People is een praktijkstandaard die u kan helpen bij het betrekken van uw medewerkers bij het verwezenlijken van de ambities van uw organisatie. De werkwijze is een praktische stap voor stap aanpak.

Investors in People begint met een duidelijke formulering van de ambities van uw organisatie. Deze ambities worden vertaald naar de mensaspecten van uw beleid en praktijk en worden gekoppeld aan de betreffende onderdelen van het Investors in People Raamwerk. Dit wordt vastgelegd in een ‘active plan’ dat de toetssteen legt voor de rest van het proces. Zodra u het active plan hebt opgesteld krijgt u het certificaat ‘werkend met Investors in People.’ De naam van uw organisatie wordt vermeld op de website van Investors in People Nederland.

Diagnose

Vervolgens is het zaak om erachter te komen in hoeverre het mensbeleid ook daadwerkelijk praktijk is in uw organisatie. Met behulp van interviews en/of enquêtes meet Investors in People Nederland de beleving van de medewerkers. De bevindingen uit dit onderzoek bieden inzicht in de praktijk op de werkvloer en bieden aanknopingspunten om verbeteringen te realiseren. Het verslag van de diagnose geeft helder aan waarin uw organisatie sterk is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast bevat het rapport een verbeterplan met de feitelijke situatie en de gewenste situatie. Het is vervolgens aan u om de bijbehorende acties te formuleren. Uiteraard kan Investors in People Nederland hierbij assisteren.

De acties uit het verbeterplan moeten vervolgens worden uitgevoerd. Veelal gebeurt dit in de vorm van stuur- en werkgroepen waarin medewerkers zijn vertegenwoordigd. Ook hierbij kan Investors in People Nederland u ondersteunen door bijvoorbeeld plaats te nemen in de stuurgroep of de Interne Begeleiders op te leiden en te coachen.

Assessment

Na de implementatiefase voert Investors in People Nederland een erkenningsassessment uit. Het active plan en het verbeterplan vormen hiervoor de basis. Met behulp van interviews en/of enquêtes wordt gemeten of de verbeteringen zijn geland op de werkvloer en effectief zijn. Indien de verbeteringen voldoende impact hebben gehad krijgt uw organisatie de Investors in People accreditatie. De rapportage die bij het assessment hoort bevat weer een helder inzicht in sterke en verbeterpunten en een verbeterplan voor de nieuwe accreditatieperiode.

Accreditatie

De Investors in People accreditatie is in principe voor onbepaalde tijd. Het erkenningscertificaat is drie jaar geldig en kan niet worden ingetrokken gedurende de geldigheidsperiode van het uitgegeven certificaat, met uitzondering van specifieke situaties. Gedurende de drie jaar zijn er één of twee contactmomenten waarin Investors in People Nederland een monitoringsonderzoek op de voortgang uitvoert.

De IIP Benchmark

Vergelijk uw prestaties met de standaard voor People Management

Is het u opgevallen dat sommige organisaties op alle terreinen beter presteren? 
Hoe zij excellente producten en diensten leveren, loyale en geïnspireerde medewerkers en klanten hebben en ook nog indrukwekkende bedrijfsresultaten boeken?

Deze organisaties noemen wij de Outperformers

Toen we in 2015 het raamwerk gingen herontwerpen hebben we besloten om ons te focussen op dat soort organisaties.
Wat maakt ze goed? En hoe kunnen anderen ook een Outperformer worden.
Heel specifiek wilden wij weten wat is de basis voor hun succes en als het iets magisch is hoe kunnen we daar grip op krijgen?
We besloten een test uit te voeren met als hypothese: dat succes geen geheim is dat slechts bij een selecte elite groep bekend is, maar dat het wetenschap is. Wij hebben de succes formule gevonden door gedegen onderzoek.

Wat zit er achter het succes van de Outperformers: Geheimen versus wetenschap.

We hebben test uitgevoerd met een aantal gangbare management principes die algemeen in gebruik zijn bij High Performance organisaties. We wilden te weten komen of de focus op deze principes echt het verschil maken. Uit de analyses en de statistiek bleek dat zes factoren het meest bepalend zijn voor de groei in prestatie en efficiency. 

Dit zijn ze: 
  • Krachtige en inspirerende leiders
  • Aanwezig zijn van krachtige kernwaarden
  • Erkennen en waarderen van prestaties
  • Structuur van het werk
  • Continu verbeteren en vernieuwen
  • Adopteren van duurzame praktijken
Om het tastbaar te maken zochten we uit hoe deze factoren een verschil kunnen maken voor ieder organisatie.
Kijkend naar de relatie tussen efficiency (E) en people management (PM) ontdekten we het "Effect van Drie".

E = PM3 

Organisaties die in houding en gedrag de bovenstaande factoren laten zien presteren op een hoger efficiency niveau dan organisaties die dat niet of beperkt doen. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties die zich op 3 of meer van deze principes  focussen aanmerkelijke  betere efficiency prestaties behalen., namelijk 8% boven het gemiddelde.

Zo eenvoudig als 1,2,3?
Alleen als u de genoemde principes echt en krachtig inzet.

Kan uw organisatie boven het gemiddelde uitstijgen?

Door het vergelijken van uw prestaties met die van vergelijkbare organisaties krijgt u inzicht in uw positie. Het Investors in People raamwerk gebruikt hiervoor 27 thema’s. 

  

Met de online assessment tools bieden wij u de mogelijkheid om jaarlijks een vergelijking te maken en uw doel te bepalen.

 

Bezoek www.investorsinpeople.com, voor een verkenning.Deel deze pagina: