Werken met IIP

Werken met Investors in People

Investors in People is een praktijkstandaard die u kan helpen bij het betrekken van uw medewerkers bij het verwezenlijken van de ambities van uw organisatie. De werkwijze is een praktische stap voor stap aanpak.

Investors in People begint met een duidelijke formulering van de ambities van uw organisatie. Deze ambities worden vertaald naar de mensaspecten van uw beleid en praktijk en worden gekoppeld aan de betreffende onderdelen van het Investors in People Raamwerk. Dit wordt vastgelegd in een ‘active plan’ dat de toetssteen legt voor de rest van het proces. Zodra u het active plan hebt opgesteld krijgt u het certificaat ‘werkend met Investors in People.’ De naam van uw organisatie wordt vermeld op de website van Investors in People Nederland.

Diagnose

Vervolgens is het zaak om erachter te komen in hoeverre het mensbeleid ook daadwerkelijk praktijk is in uw organisatie. Met behulp van interviews en/of enquêtes meet Investors in People Nederland de beleving van de medewerkers. De bevindingen uit dit onderzoek bieden inzicht in de praktijk op de werkvloer en bieden aanknopingspunten om verbeteringen te realiseren. Het verslag van de diagnose geeft helder aan waarin uw organisatie sterk is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast bevat het rapport een verbeterplan met de feitelijke situatie en de gewenste situatie. Het is vervolgens aan u om de bijbehorende acties te formuleren. Uiteraard kan Investors in People Nederland hierbij assisteren.

De acties uit het verbeterplan moeten vervolgens worden uitgevoerd. Veelal gebeurt dit in de vorm van stuur- en werkgroepen waarin medewerkers zijn vertegenwoordigd. Ook hierbij kan Investors in People Nederland u ondersteunen door bijvoorbeeld plaats te nemen in de stuurgroep of de Interne Begeleiders op te leiden en te coachen.

Assessment

Na de implementatiefase voert Investors in People Nederland een erkenningsassessment uit. Het active plan en het verbeterplan vormen hiervoor de basis. Met behulp van interviews en/of enquêtes wordt gemeten of de verbeteringen zijn geland op de werkvloer en effectief zijn. Indien de verbeteringen voldoende impact hebben gehad krijgt uw organisatie de Investors in People accreditatie. De rapportage die bij het assessment hoort bevat weer een helder inzicht in sterke en verbeterpunten en een verbeterplan voor de nieuwe accreditatieperiode.

Accreditatie

De Investors in People accreditatie is in principe voor onbepaalde tijd. Het erkenningscertificaat is drie jaar geldig en kan niet worden ingetrokken gedurende de geldigheidsperiode van het uitgegeven certificaat, met uitzondering van specifieke situaties. Gedurende de drie jaar zijn er één of twee contactmomenten waarin Investors in People Nederland een monitoringsonderzoek op de voortgang uitvoert.