Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Open Opleidingen van Investors in People Nederland (IiPNL)Versie 1 november 2016


A. Betaling

  1. De kosten van deelneming dienen voor aanvang van de opleiding, dan wel 30 dagen na de facturering te zijn voldaan. 
  2. De verblijfkosten zijn in het cursusgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfkosten dienen door de (werkgever van de) deelnemer te worden voldaan aan de door IiPNL gekozen accommodatie. 


B. Annulering door IiPNL

  1. Een opleiding vindt geen doorgang, wanneer zich naar het oordeel van IIPNL onvoldoende deelnemers hebben opgegeven. IiPNL zal opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. De al betaalde gelden worden volledig terugbetaald of eventueel gereserveerd voor deelneming aan de eerstvolgende opleiding (indien deelnemer en IiPNL dit overeenkomen).


C. Annulering door opdrachtgever 

  1. Annulering door opdrachtgever dient uiterlijk veertien dagen voor de begindatum van de opleiding schriftelijk door IiPNL te zijn ontvangen.
  2. Indien annulering geschiedt later dan veertien dagen voor de aanvangsdatum van de opleiding is IiPNL genoodzaakt de volledige opleidingsprijs in rekening te brengen.


D. Vervanging

  1. Vervanging van een ingeschreven deelnemer door een andere deelnemer van dezelfde organisatie is zonder verhoging van kosten toegestaan.


E. Volboeking

  1. Indien de opleiding is volgeboekt, is deelneming aan de eerstvolgende opleiding mogelijk tegen de dan geldende opleidingsprijs.


F. Cursusmateriaal

  1. De rechten op het materiaal dat tijdens opleidingen (cursussen, trainingen en adviesrelaties) door IiPNL beschikbaar wordt gesteld (cursusdossier met sheets, leerstof, cases, oefeningen, rapporten etc.) berusten bij IiPNL.
  2. In geval een deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een opleidings-bijeenkomst aanwezig is geweest, zal IiPNL het eventueel tijdens deze bijeenkomst uitgereikte lesmateriaal aan de deelnemer op diens verzoek toesturen, tegen vergoeding van de daarvoor door IiPNL te maken kosten